O nas

Dywersyfikacja źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oraz dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej stanowią główny cel strategiczny dominujących krajów świata i jeden z najważniejszych priorytetów ramowych programów UE. Wytwarzanie energii elektrycznej przy udziale OZE, oraz ograniczanie jej strat jest celem strategicznych założeń polityki energetycznej naszego kraju.

Klaster Green Energy powstał w celu popularyzacji nowej kultury energetycznej w oparciu o ekologiczne, efektywne i ekonomiczne technologie najnowszej generacji. Przedmiotem działalności konsorcjum jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, których celem jest stopniowe odchodzenie od energii pozyskiwanej z węgla oraz ropy naftowej tworzenie rynku pojazdów elektrycznych.

Członkowie Klastra Green Energy są przekonani, że fundamentem niezależności energetycznej jest wyposażenie społeczności lokalnych w narzędzia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na małą skalę. Skupiska ludzkie, które dzięki zielonej energii są w stanie samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby energetyczne, a nadwyżki przekazać na potrzeby sieci krajowych, automatycznie nabierając większej świadomości korzyści, jakie płyną z wykorzystania OZE.

Do działań priorytetowych Klastra Green Energy zaliczyć możemy m.in.:

  • dywersyfikację źródeł energii,
  • poprawę efektywności energetycznej,
  • dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej w wymiarze lokalnym i krajowym,
  • rozwój skupisk odnawialnych źródeł energii zintegrowanych w inteligentnych sieciach energetycznych,
  • zsynchronizowany rozwój odnawialnej energetyki z infrastrukturą zasilania pojazdów elektrycznych i wykorzystujących sprężone powietrze,
  • promocję odnawialnych źródeł energii, inteligentnych sieci energetycznych i flot pojazdów elektrycznych,
  • organizację platformy współpracy pomiędzy nauką, przemysłem, energetyką i władzami terytorialnymi,
  • wspieranie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w tworzeniu systemów wykorzystujących samochody elektryczne jako mobilne i aktywne zasoby energii elektrycznej,
  • wdrażanie nowych technologii do magazynowania i szybkiego przekazywania energii elektrycznej oraz energii w postaci sprężonego powietrza,
  • współpracę z podmiotami zagranicznymi w dziedzinie wdrażania innowacyjnych technologii.

Więcej informacji: www.ge.greenpl.org

Klaster Smart IT powstał w celu nawiązania współpracy między gałęziami innowacyjnych technologii a nowatorskimi firmami informatycznymi. Przedmiotem działalności Klastra są inicjatywy podejmowane na rzecz wspomagania nowych technologii na polskim i europejskim rynku. Nasze konsorcjum pragnie wypromować i rozpowszechnić rozwiązania informatyczne, należące do uczestników Klastra Smart IT i podmiotów z nim współpracujących, ponieważ wierzymy, że tworzenie inteligentnej sieci zarządzania energią wpływa na poprawę konkurencyjności rynku energetycznego i efektywności użytkowania energii elektrycznej. Kluczowym kierunkiem prowadzonych przez Klastra działań jest wsparcie m.in. instytucji użyteczności publicznej czy samorządów oraz przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych.

Smart IT skupia się szczególnie na integracji przedsiębiorstw informatycznych związanych z rynkiem energetycznym, pragnąc wnieść do niego nową jakość. Uczestnicy Klastra chcą promować przede wszystkim inteligentne sieci, które przyczynią się do racjonalizacji i wzrostu efektywności zarządzania energią. Dlatego też zajmujemy się projektami zmierzającymi do wdrażania idei Smart City – miasta ekologicznego i zrównoważonego, gospodarowanego w sposób nowoczesny i przemyślany. Naszymi priorytetowymi programami są także Smart Grid – inteligentne sieci elektroenergetyczne oraz Smart Metering – inteligentne systemy pomiarowe.

Wprowadzanie w życie owych technologii odbywa się przede wszystkim z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców naszego kraju, w tym również naszych bliskich, by mogli żyć efektywniej i oszczędniej w czystym, przyjaznym środowisku. Działania podejmowane przez Klaster Smart IT skupiają się również na prowadzeniu współpracy naukowo-badawczej oraz komercjalizacji jej wyników. Realizacja projektów, związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, jest ściśle połączona ze zwiększaniem efektywności użytkowania energii elektrycznej.

Więcej informacji: www.it.greenpl.org